Provozní řád Ošatka.pdf (735,5 kB)
 

Pravidla poskytování služby

péče o dítě v Dětské skupině Ošatka

 

 


 

Dětská skupina Ošatka, kterou provozuje Ošatka z.s., je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí v Evidenci dětských skupin. Pronajaté prostory v Benešově ulici č.p. 649 v Kutné Hoře splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 

 


 

PROVOZOVATEL:

z.s. Ošatka

        statutární zástupce:

Irena Bocková (vedoucí vychovatelka)

Zámecká 127

284 03 Kutná Hora – Sedlec

IČ: 22755926

 

Provozovna:

Dětská skupina atka

Benešova 649

284 01 Kutná Hora

tel. 731 604 774

 

Kapacita: 12 dětí

 

V případě volné kapacity v daný den je možno stanovený počet dětí doplnit dětmi z řad náhradníků.

 


 

Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Ošatka: 1.9.2017.

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení


 

Pravidla poskytování služby v dětské skupině Ošatka (dále jen DS) upravují provoz a podmínky využívání služby péče o dítě v Dětské skupině Ošatka.

 

 

Článek II.

Provoz Dětské skupiny Ošatka


 

DS Ošatka je určena dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je účasten na trhu práce (tzn. zaměstnanec, osoba na DPP nebo DPČ, jednatel, OSVČ nebo osoba ve služebním poměru, studující nebo registrovaná na ÚP a aktivně si hledající práci).

Základním účelem provozování DS je péče o děti.


 

Do DS jsou přijímány děti od 1 roku (s přihlédnutím k jejich sociálním schopnostem a sebeobslužným dovednostem) do zahájení povinné školní docházky. Péče je zaměřena na celkový rozvoj schopností, sociálních, kulturních a hygienických návyků dětí.

 


 

Služba je poskytována od: 1.9. 2017

Pondělí - pátek: 7.00 - 16.30

 

 

1. Dítě může navštěvovat dětskou skupinu buď celodenně, minimálně 6 hodin, nebo půldenně, minimálně 3 hodiny.

2. Konkrétní rozsah využívání služby v jednotlivých dnech v týdnu je upraven ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Ošatka (dále jen smlouva), uzavřené mezi rodičem a poskytovatelem služby.

3. Provozní doba dětské skupiny může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně jiné nepředvídatelné nebo havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu jsou rodiče co nejdříve podrobně informováni.

4. Personál dětské skupiny tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí dle zákona č. 247/2014 Sb.

5. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v dětské skupině se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu při péči o dítě v dětské skupině.

6. Ve všech prostorách dětské skupiny platí pro zaměstnance dětské skupiny i rodiče dětí přísný zákaz kouření a používání návykových látek.


 

Článek III.

Cena za pobyt dítěte v dětské skupině

Poskytovatel službu péče o dítě v dětské skupině poskytuje za částečnou úhradu nákladů na provoz.

 

Cena služby, kterou rodič hradí, je stanovena z.s. Ošatka. Cena služby nezahrnuje stravování.

 

 

celý den

1/2 den 

1 den v týdnu

1 500 Kč/měsíc

1 000 Kč/měsíc

2 dny v týdnu

2 400 Kč/měsíc

1 700 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

3 200 Kč/měsíc

2 300 Kč/měsíc 

4 dny v týdnu

3 700 Kč/měsíc

2 700 Kč/měsíc

5 dnů v týdnu

4 000 Kč/měsíc

3 000 Kč/měsíc

 

Platba za docházku pro náhradníky:

Půldenní pobyt: 120,- (min. 3 hodiny)
Celodenní pobyt: 180,- (min. 6 hodin)
 

Stravné 50,- Kč / oběd

Příspěvky na provoz Dětského klubu Ošatka a stravné je třeba poukazovat vždy do 4. pracovního dne daného měsíce na číslo účtu: 2000270229/2010. Pro identifikaci platby je třeba jako variabilní symboly uvést přidělený kód.
Stravné bude účtováno zpětně dle skutečně odebraných obědů.

Příspěvky na provoz za zmeškanou docházku se nevrací ani nepřevádí do dalšího měsíce.

U nově přihlášených dětí, které nastoupí k docházce hned po odevzdání přihlášky, se rodiče zavazují uhradit stanovený příspěvek do 4 pracovních dnů.

Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo později po přihlášení (např. za 3 měsíce), uhradí po odevzdání přihlášky nevratnou zálohu ve výši 50% stanoveného jednoho měsíčního příspěvku dle plánované docházky. V případě, že dítě skutečně nastoupí, bude tato záloha započtena do platby za první měsíc docházky.

 Ukončení docházky je třeba nahlásit alespoň 1 měsíc předem. Pokud je docházka ukončena dříve, zaplatí rodiče polovinu příspěvku na další měsíc.

 Veškeré platby se provádějí bezhotovostním převodem.

 


 


 

 

 

Článek IV.


 

Přijetí dítěte do dětské skupiny


 

Děti jsou přijímány k docházce podle pořadí došlých přihlášek. Přednost mají děti s přihláškou k celodenní docházce. Ostatní děti jsou evidovány jako náhradníci s možností docházky v případě nenaplnění kapacity DS v daný den. Ke stálé docházce je dítě přijato po uvolnění kapacity.

Před přijetím dítěte do DS je rodič povinen vyplnit Přihlášku dítěte do dětské skupiny atka.

Poté rodič podepíše Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Ošatka. Součástí smlouvy je evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti a pravidelném očkování dítěte (příp. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

Rodič se zavazuje neprodleně nahlásit změny zásadních údajů uvedených v evidenčním listu dítěte.

Dále je rodič povinen předat poskytovateli „Potvrzení o postavení osoby podpořené na trhu práce“ ve formě potvrzení o zaměstnání u zaměstnanců, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o účasti rodiče na důchodovém pojištění u osob samostatně výdělečně činných nebo potvrzení Úřadu práce o registraci rodiče v evidenci nezaměstnaných u nezaměstnaného anebo potvrzení instituce poskytující rekvalifikační kurz či potvrzení o studiu u rodiče studujícího.

 


 

Článek V.

Stravování v dětské Skupině


 

Ranní a odpolední svačiny přinášejí dětem rodiče z domova, obědy jsou dodávány z provozovny HOSPODA NA BAŠTĚ - Blanka Strnadová, popř. z restaurace Přítoky. Pitný režim zajišťuje provozovatel dětské skupiny.

Aktuální jídelní lístek obsahuje seznam alergenů.

Individuální stravování dítěte je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele a výlučně v případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav dítěte (např. z důvodu alergie na konkrétní potravinu, u bezlepkové diety apod.).

Podmínky přihlašování a odhlašování stravy viz čl. č. IX.

 


 

 

Článek VI.

Režim dne

7.00 - 8.30 příchod dětí, předávání dětí personálu, volné hry, individuální činnost, ranní tvoření

8.30 – 9.15 ranní kruh (přivítání, říkadla, písničky, tanečky, hry, cvičení - činnosti dle plánu výchovy a péče pro dané období)

9.15 – 9.40 osobní hygiena, svačina

9.40 – 10.00 příprava na pobyt venku

10.00 – 11.15 pobyt venku dle počasí

11.15 - 11.30 příprava na oběd, osobní hygiena

11.30 – 12.00 oběd

12.00 – 12.30 osobní hygiena, příprava na odpočinek

12.30 - 14.00 odpočinek dětí,

14.00 - 14.30 osobní hygiena, svačina

14.30 – 16.30 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, dle potřeby se stanovená časová pásma dále posunují nebo jinak upravují.

Výchovná činnost probíhá podle plánu výchovy a péče.

Program je zpřístupněn rodičům, aby byli informováni o náplni práce s dětmi, na co se aktuální aktivity zaměřují, který cíl sledují a co u dětí rozvíjejí. Plán výchovy a péče není striktní neměnný program, může se pružně přizpůsobit aktuálním potřebám dětí.

 

Článek VII.

Vybavení pro děti 

Rodiče zajistí, aby dítě mělo při pobytu v DS následující vybavení:
Pohodlné oblečení pro pobyt v DS

Náhradní oblečení (spodní prádlo, příp. pleny, ponožky, tepláky, tričko)

Starší oblečení pro pobyt venku

Přezůvky s pevnou patou

Holinky, pláštěnku

Veškeré vybavení je nutné označit jménem dítěte.

 

Na každé pololetí rodiče přinesou tyto hygienické potřeby:

4 roličky toaletního papíru

Tekuté mýdlo

Papírové ubrousky (1 balení)

Papírové kapesníky (10 x 10 kusů)

Vlhčené ubrousky

 

 

Článek VIII.

Pobyt dítěte v dětské skupině

K pobytu dětí jsou využívány prostory pobytové místnosti v Benešově ulici č.p. 649 v Kutné Hoře. Pro pobyt venku je využívána zahrada domu v Zachově ulici č.p. 368 v Kutné Hoře. Pobyt dětí venku je závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

Do dětské skupiny může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do dětské skupiny umisťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční, respirační nebo střevní nemocí. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do dětské skupiny nepřijmout.

Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc. Pracovníkem dětské skupiny bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do dětské skupiny dostavit v co nejkratší možné době.

Personál dětské skupiny zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od rodiče (nebo pověřené osoby) až do doby, kdy je opět rodiči předá.

Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktován telefonicky. Pokud se s ním nebude možno po skončení provozní doby spojit a nelze získat žádnou zprávu ani od ostatních osob, které jsou zplnomocněny k vyzvedávání dítěte, zůstává dítě nadále pod dohledem pečující osoby. Po 18. hodině kontaktuje pečující osoba po dohodě se statutárním zástupcem Policii ČR.

Rodiče berou na vědomí, že za každou další započatou hodinu pobytu dítěte po skončení provozní doby, je provozovatel oprávněn požadovat po rodiči úhradu částky 200,- Kč.

Veškeré důležité informace o připravovaných akcích, omezení provozu atd., jsou vždy včas oznamovány na nástěnce pro rodiče umístěné v šatně DS a na internetu.

Do dětské skupiny je přísně zakázáno vnášení zvířat a věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdra dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor dětské skupiny může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy, a cenné předměty.

Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.


 


 

Článek IX.

Základní povinnosti rodičů dětí


 

Dodržování provozní doby:

Služby dětské skupiny může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, které má dohodnuté ve smlouvě.

Rodič předává a vyzvedává dítě ve stanoveném čase buď sám, nebo tak činí jiná osoba předem určená v evidenčním listě dítěte. Mimořádné změny rodič předem písemně nahlásí.


 

Dodržování termínu plateb:

Rodič má povinnost hradit stanovené platby za poskytnuté služby a stravu v daném termínu; pokud rodič nezaplatí úhradu za poskytované služby v termínu i přes písemné upozornění, poskytovatel může ukončit smlouvu.

 

Odhlašování a přihlašování služby:

Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v dětské skupině nejméně 1 den předem, pokud ví, že následující den nebude dítě přítomno.

Jestliže dítě náhle onemocní, je rodič povinen omluvit jeho nepřítomnost co nejdříve.

Stravu je nutno odhlásit den předem.

 

První neodhlášený stravovací den si může uživatel stravu vyzvednout do vlastních nádob. Odhlašování a přihlašování je možné buď telefonicky na čísle:  607  527  271 nebo přes webovou aplikaci na adrese: https://osatka.webooker.eu.

Neomluví-li rodič dítě z docházky v dětské skupině Ošatka po dobu delší než 1 týden, je to považováno za závažné porušení pravidel provozu a poskytovatel je oprávněn ukončit s ním smlouvu (viz čl. č. XII).

 

Článek X.

Práva dětí v dětské skupině

 

Právo na důstojné chování a jednání:
Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Při provozu v dětské skupině jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Právo na ochranu před diskriminací:
Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace; všechny děti mají stejná práva bez rozdílu rasy, barvy pleti nebo náboženského přesvědčení.

Právo na individuální přístup:
Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami.

Právo na ochranu osobních údajů a dat:
Veškerá dokumentace, vedená pracovníky, je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.
Veškeré poskytnuté informace jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a budou použity výhradně pro potřeby dětské skupiny.

Právo si stěžovat:
Rodič má právo si stěžovat na kvalitu péče poskytované v dětské skupině. Stížnost je třeba podat písemně vedoucí vychovatelce. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby ve skupině vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.

 

Článek XI.

 

Základní povinnosti a práva poskytovatele dětské skupiny


 

Před zahájením poskytování služby uzavírá poskytovatel s rodičem písemnou smlouvu.

Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich rodičů využívající službu v dětské skupině.

Poskytovatel zpracovaný Plán výchovy a péče o dítě, který je zaměřen na celkový rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování jeho osobnosti a fyzického i psychického vývoje. Plán výchovy a péče je poskytovatel povinen zpřístupnit v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována.

Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v dětské skupině.

Zaměstnanci DS nepoužívají vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř prostor dětské skupiny i mimo ně je personál dětské skupiny proškolen v oblasti BOZP a PO.

Poskytovatel má uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za újmu způsobenou péčí o děti.

Poskytovatel požaduje po rodičích za poskytnuté služby sjednanou úhradu a dodržování pravidel provozu.


 

Článek XII.

Ukončení umístění dítěte v dětské skupině

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte opakovaně porušuje pravidla provozu - výpovědní doba činí

3 dny od doručení výpovědi rodiči.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič nehradí platby za řádně poskytované služby. Výpovědní doba činí

3 dny od doručení výpovědi rodiči.

Výpověď platná okamžikem předání či doručení rodiči je možná v případě, že:

  • Rodič neuhradí stanovenou částku ani po dvou upomínkách, ve kterých má vyznačeno datum splatnosti.

  • Dítě není schopno se v prostředí dětské skupiny přizpůsobit.

  • Rodič závažným způsobem poruší vnitřní pravidla:

neomluví dítě z docházky po dobu delší než 1 týden

opakovaně bez omluvy nevyzvedne dítě do konce provozní doby

chová se agresivně nebo vulgárně vůči pracovníkovi či dětem

opakovaně jedná pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Provozovatel rovněž může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele.

 

 

Článek XIII.

Závěrečná Ustanovení

Těmito pravidly provozu služby nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu neprodleně oznámit rodičům.

Aktuální znění těchto pravidel provozu je zveřejněno v prostorách Dětské skupiny Ošatka a je také přílohou smlouvy.

Tato pravidla provozu jsou platná od 22.06.2021.

 

V Kutné Hoře dne 15.06.2021

 

Irena Bocková

statutární zástupce